Ny användare

  • Minst 8 tecken
  • Små och stora tecken och minst ett specialtecken
  • Minst ett nummer

Personuppgiftsgaranti

Ändamålet med Easycruit är att förenkla rekryteringsprocessen för dig som kandidat och för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ändamålet är också att möjliggöra effektiva bedömningar av och kommunikation med dig som kandidat. Som en del av användningen av Easycruit får FOI personuppgifter från dig och behandlar sådana personuppgifter som en del av bedömningen av dina färdigheter och förmågor i förhållande till annonserad tjänst. FOI är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är att du som kandidat samtycker till behandlingen som en del av ansökan till tjänsten. Du väljer själv vilken typ av personuppgifter du delar med FOI, exempelvis genom att använda uppladdningsfunktionen från Google eller Dropbox. FOI efterfrågar aldrig uppgifter om hälsa, sexuell läggning eller andra känsliga personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Easycruit är en molntjänst utvecklad av Visma. Därför kan företag i Visma-koncernen och deras underleverantörer av IT-tjänster ha tillgång till personuppgifter om kandidater som en del av driften av tjänsten. Alla underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt standarden som införts genom tillämplig integritetslagstiftning (GDPR från den 25 maj 2018) och underleverantörer utanför EU omfattas av överföringsmekanismer som är godkända av EU-kommissionen.

Personuppgifter behandlas i Easycruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning. Inkomna ansökningar sparas i två år enligt diskrimineringslagstiftning. Du som kandidat kan använda funktionerna i Redigera min profil i ditt Easycruit-konto för att radera, ladda upp och redigera information.

Du kan kontakta FOI för att utöva rätten att få tillgång till eller korrigera personuppgifter, eller att begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också i förekommande fall rätt till radering och dataportabilitet. Dessa rättigheter blir dock endast i undantagsfall tillämpliga i FOI, eftersom FOI är en myndighet som styrs av särskilda lagar och bestämmelser när det gäller bevarande av information, bl.a. arkivlagen. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

Alla handlingar, inklusive personuppgifter, som skickas till myndigheten blir allmänna handlingar, vilka kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär det, med undantag av uppgifter som skyddas av sekretess.
Jag har tagit del av informationen och godkänner integritetspolicyn