FOI söker examensarbetare
 
Deep Learning för framkomlighetsanalys

Vid enheten för Människa, teknik och organisation (MTO) bedrivs forskning om utveckling av system utifrån människors förmågor och förutsättningar. Ett forskningsområde vid enheten handlar om hur artificiell intelligens kan användas för militär ledning och ledningssystem.

Arbetsuppgifter

För planering av militära operationer är det viktigt att veta hur objekt och företeelser i terrängen utgör hinder för framkomlighet hos stridsfordon. Stora hinder omöjliggör framryckning med stridsfordon, medan mindre hinder går att köra runt. Ett underlag för identifiering av hinder är högupplösta punktmoln från lasermätningar av Sverige som utförs av Lantmäteriet.

Uppgiften innebär att undersöka möjligheter att med s.k. Deep Learning identifiera och klassificera hinder i högupplösta punktmoln av terrängen. Maskininlärning med Deep Learning har revolutionerat många tillämpningar där stora mängder träningsdata används för att träna modeller som uppskattar förväntade svar med hög noggrannhet. Bara ett fåtal studier har ännu använt den här tekniken för att identifiera hinder i högupplösta punktmoln.

Examensarbetets inriktning påverkas av sökandes önskemål. Några exempel på möjliga frågeställningar är:

  • Hur ska terräng- och hinderrepresenationer väljas som både är beräkningseffektiva och tillräckligt noggranna?
  • Hur mycket bättre är Deep Learning än etablerade tekniker för att identifiera hinder?
  • Hur kan segmentering och klassificering av högupplösta punktmoln kombineras?

Din profil

Relevanta kompetenser:

  • Flertalet kurser inom matematik, maskininlärning och bildbehandling
  • Intresserad av neurala nätverk/Deep Learning
  • Självgående och initiativrik

Examensarbetets omfattning: 20 veckor. Vi tror att examensarbetet passar en person.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till handledare Peter Svenmarck på e-post peter.svenmarck@foi.se. Det finns ingen sista ansökningsdag för examensarbetet och eventuella intervjuer kommer att ske fortlöpande. Examensarbetet bör vara slutfört december 2018.

Då FOI är en säkerhetsklassad myndighet krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.


 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.